Failed to connect to MySQL: Unknown database 'copyrightgames'

Copyright Office

Certificate of Copyright owner and it confirmed by Ministry of culture. Sports and Tourism of Viet Nam.
Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cục Bản quyền tác giả có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Bản quyền tác giả quy định tại quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2013.

02/18/19, 3:46 am

HỆ THỐNG TRA CỨU NIÊN GIÁM

Thời gian đăng ký

Từ:
Image
Đến:

Thông tin về tác phẩm

Tên sản phẩm:
Số chứng nhận:
Loại hình:

Thông tin về tác giả

Họ tên:
Quốc tịch:

Thông tin về chủ sở hữu

Họ tên:
Quốc tịch:

.

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Image

Tác giả tự giới thiệu